CONDIŢII DE UTILIZARE

ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI

1. Site-ul www.WebAdviser.ro (denumit în continuare „Site-ul” sau „WebAdviser.ro” ), conţinutul acestuia, inclusiv orice pagină componentă a acestuia şi interfaţa de acces la oricare dintre serviciile oferite de terţi sunt puse la dispoziţie de SC Web Adviser Boutique SRL-D - Bucureşti şi pot fi utilizate numai în conformitate cu condiţiile de acces şi utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenţie înainte de a utiliza WebAdviser.ro.

2. Prevederile menţionate în continuare, respectiv condiţiile de utilizare a Site-ului de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre SC Web Adviser Boutique SRL-D - Bucureşti şi orice persoană care utilizează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Noţiunea de Utilizator în prevederile acestui contract se referă şi la ofertantul de servicii (consultant, prestator, expert) care utilizează Site-ul, atunci când din context nu rezultă.

3. Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcţionalităţi din Site creează, automat şi fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Refuzul de a deveni Utilizator în sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediată a utilizării Site-ului.

4. PrinWebAdviser.ro, SC Web Adviser Boutique SRL-D oferă Utilizatorului o interfaţă tehnică de acces la anumite servicii oferite de către diferiţi terţi, precum servicii de consultanta cu respectarea uzantelor profesionale specifice modulelor/domeniilor accesate (denumite în continuare „Servicii”).

5. Utilizarea acestui Site, respectiv acţionarea comenzilor de contractare a Serviciilor presupune capacitatea legală necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel că utilizarea Site-ului (inclusiv acţionarea oricăror comenzi de contractare a Serviciilor) constituie o declaraţie privind îndeplinirea următoarelor condiţii (i) împlinirea vârstei de 18 ani; (ii) inexistenţa unor circumstanţe care afectează capacitatea legală şi (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Dacă oricare dintre aceste condiţii nu este îndeplinită, trebuie să încetaţi imediat utilizarea Site-ului.

6. Clauzele din prezentul contract se aplică tuturor secţiunilor din Site, iar în situaţia în care, în cadrul Site-ului, există condiţii de utilizare specifice anumitor secţiuni, respectivele condiţii de utilizare vor prevala faţă de clauzele acestui Contract care se suprapun unor clauze specifice din respectivele condiţii de utilizare.

7. SC Web Adviser Boutique SRL-D poate denunţa Contractul, cu informarea Utilizatorului şi/sau prin afişarea unei noi versiuni de condiţii de acces şi utilizare a Site-ului, astfel cum se prevede aici. Pentru a asigura respectarea condiţiilor de acces şi utilizare a Site-ului, Utilizatorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesări a Site-ului condiţiile de utilizare a Site-ului. Utilizarea Site-ului după accesare, chiar şi în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condiţiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiţii. Pentru a evidenţia suplimentar denunţarea Contractului sau orice alt aspect în legătură cu condiţiile de utilizare a Site-ului, legătura (link-ul) către condiţiile de utilizare va avea ataşat numărul versiunii în vigoare, după următorul model: Condiţii de Utilizare1, Condiţii de Utilizare2.

8. Indiferent de orice prevederi în condiţiile de utilizare, obligaţiile financiare sunt asumate de Utilizator numai prin exprimarea explicită a acordului său, respectiv prin acţionarea de către Utilizator a butoanelor speciale din Site şi/sau prin finalizarea procedurilor de accesare şi contractare a Serviciilor.

LIMITE DE ACCES ŞI UTILIZARE A SITE-ULUI

9. Utilizatorul dobândeşte, în urma acceptării condiţiilor de utilizare a Site-ului, dreptul de a utiliza în nume personal Site-ul de pe un singur computer numai pentru uz personal. Utilizarea şi accesarea Site-ului pentru uz comercial sau în numele unei persoane juridice sau grup de persoane nu este permisă sub nici o formă.

10. Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicaţii sau proiecte proprii sau ale unor terţi, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvenţe video sau audio etc.) publicate în Site, fără acordul prealabil scris al SC Web Adviser Boutique SRL-D, exceptând cazul în care în Site se prevede explicit altfel.

11. În utilizarea acestui Site şi/sau pentru contractarea Serviciilor sunteţi de acord să nu: (i) utilizaţi Site-ul pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanţ, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, ameninţătoare, abuzive, de hărţuire sau ilegale; (iii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau difuzaţi materiale sau informaţii care ar putea incita la discriminare, ură sau violenţă faţă de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naţionalitate sau în alt mod ilegal; (iv) ameninţaţi, abuzaţi, perturbaţi sau să încălcaţi în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizaţi orice informaţii sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcaţi fişiere care conţin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcţionarea calculatorului sau a proprietăţii altuia; (vii) colectaţi sau stocaţi informaţii personale despre alte persoane, inclusiv adresele de e-mail; (viii) faceţi reclamă sau să oferiţi cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepţia cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziţie de Site permite în mod specific astfel de comunicări şi numai pentru categoria de servicii şi/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentaţi ca având o altă identitate în scopul de a înşela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcaţi legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesaţi/utilizaţi Site-ul/Serviciile în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea Serviciilor sau care ar duce la interferenţa cu altă parte care utilizează şi beneficiază de Site/Servicii; (xii) afişaţi, transmiteţi, publicaţi, distribuiţi sau să difuzaţi materiale sau informaţii pe care nu aveţi dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relaţii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informaţii privilegiate sau informaţii confidenţiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidenţialitate; (xiii) alteraţi rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanţilor de Servicii/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveţi relaţii de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercaţi să obţineţi acces neautorizat la oricare dintre Servicii, alte conturi, sisteme de computere sau reţele conectate la Site/Servicii prin hacking, spargere de parola sau prin orice alte mijloace.

12. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Site a Utilizatorului şi/sau la suspendarea contului de utilizator, precum şi, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau penale. Aceleaşi prevederi se aplică şi tentativei.

SERVICIILE DISPONIBILE

13. Prin WebAdviser.ro SC Web Adviser Boutique SRL-D oferă exclusiv o interfaţă tehnică de acces/contractare a unor servicii oferite contra cost de către diferiţi terţi. Interfaţa tehnică este disponibilă pentru Utilizator gratuit, după înregistrarea Utilizatorului, şi este concepută pentru a permite contactul şi comunicarea dintre ofertanţi şi Utilizatori.

14. Contractarea Serviciilor (oferite de consultanţi ) se face contra cost, prin cumpărarea unui pachet cu număr minim de minute în care Serviciile vor fi furnizate de către unul sau mai mulţi ofertanţi aleşi de Utilizator care sunt disponibili în Site. Cumpărarea minutelor echivalează cu intenţia de contractare a Serviciilor în condiţiile prezentate în Site.

15. Utilizarea minutelor se face prin contactarea unui ofertant disponibil în Site şi acceptarea ofertei de preţ a acestuia, astfel cum este prezentată în Site. Minutele achiziţionate pot fi utilizate pentru contractarea oricărui Serviciu, oferit de oricare dintre ofertanţii disponibili, în condiţiile prezentului Contract. Achiziţionarea minutelor, urmată de contactarea ofertantului şi stabilirea legăturii dintre Utilizator şi ofertant, creează în sarcina ofertantului obligaţia de furniza Serviciul în limitele specifice activităţii sale şi cele prevăzute în acest Contract. Ofertantul şi Utilizatorul beneficiar al Serviciilor sunt singurii care răspund de modul în care se derulează raporturile contractuale astfel încheiate între aceştia, fără a implica WebAdviser.ro şi/sau orice entitate asociată cu Site-ul.

16. SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro pune la dispoziţie numai interfaţa tehnică de acces la Servicii, fără a face nici fel de reprezentare cu privire la disponibilitatea/prezenţa continuă sau regulată a ofertanţilor/Utilizatorilor, având în vedere că disponibilitatea ofertanţilor de a oferi Servicii şi, respectiv, a Utilizatorilor de a contracta Servicii într-un moment dat este exclusiv la latitudinea acestora.

17. SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro a făcut demersuri pentru a verifica specializările ofertanţilor prezentaţi în Site, obţinând declaraţii ale acestora şi documente oficiale care să ateste specializarea lor. Cu toate acestea, SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro nu-şi asumă nici o răspundere faţă de Utilizator pentru realitatea, actualitatea şi integralitatea informaţiilor furnizate de către ofertanţi, indiferent dacă acestea sunt sau nu publicate efectiv în cadrul Site-ului. Orice prezentare în Site a unor date sau informaţii privind experienţa ofertanţilor şi care sunt generate de ofertanţi/Utilizatori nu sunt verificate şi nici însuşite de SC Web Adviser Boutique SRL-D, astfel că acestea trebuie tratate în consecinţă.

18. Serviciile menţionate în Site pot fi contractate de către Utilizator prin acceptarea ofertei furnizorului de Servicii (consultant), astfel că SC Web Adviser Boutique SRL-D, WebAdviser.ro sau alte entităţi asociate cu acestea, nu răspund pentru nici un fel de consecinţe care ar putea decurge din raporturile stabilite între Utilizator şi ofertant, în urma contactării de către Utilizator a ofertantului, inclusiv, dar fără a se limita la: adecvarea sau calitatea Serviciilor, recomandările, instrucţiunile şi/sau explicaţiile date în cadrul Serviciilor, eficacitatea recomandărilor şi/sau a instrucţiunilor ori a soluţiilor/tratamentelor propuse Utilizatorului de ofertanţii de Servicii, conformitatea cu diferite metodologii sau norme de orice fel. Prin urmare, Utilizatorul este de acord în mod explicit că nu poate cere de la SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv de laWebAdviser.ro, nici un fel de sumă sau contraprestaţie de orice fel (inclusiv daune-interese) pentru consecinţele care rezultă din comunicările sale cu ofertanţii de Servicii şi nici pentru orice alte efecte rezultate din raporturile contractuale stabilite între Utilizator şi ofertant.

19. Utilizatorul este în mod explicit avertizat şi ia cunoştinţă de faptul că recomandările făcute de ofertanţii de Servicii, precum şi instrucţiunile sau soluţiile oferite de aceştia online (prin intermediul internetului) pot avea o natură subiectivă sau pot fi incomplete în raport cu informaţiile furnizate de către Utilizator şi cu limitările specifice mediului de comunicare, astfel că Utilizatorul va face o evaluare proprie a riscurilor decurgând din contractarea Serviciilor în modalitatea online, respectiv din aplicarea soluţiilor şi/sau a instrucţiunilor şi recomandărilor făcute de ofertanţii de Servicii.

20. SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro, nu face nicio reprezentare cu titlu special cu privire la nici unul dintre Utilizatorii/ofertanţii de Servicii care utilizează interfaţa tehnică, iar simpla menţionare sau prezenţă a acestora în cadrul WebAdviser.ro nu constituie o recomandare şi nici vreo afiliere cu Utilizatorii/ofertanţii de Servicii. Utilizatorii/ofertanţii menţionaţi sunt independenţi şi răspund în nume propriu în legătură cu raporturile stabilite între aceştia privind Serviciile contractate/oferite.

21. Calificativele date ofertanţilor, atunci când sunt incluse în Site, sunt rezultatul exclusiv al aprecierilor date de Utilizatori şi reprezintă astfel o evaluare care conţine un subiectivism specific, astfel că asemenea calificative nu trebuie considerate ca fiind oficiale.

22. SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro, nu îşi asumă nici o obligaţie de a supraveghea, înregistra sau edita comunicările stabilite între Utilizator şi ofertantul de Servicii prin intermediul interfeţei tehnice de acces a Serviciilor.

PLATA SERVICIILOR

23. Plata Serviciilor se face după înregistrarea unui cont de utilizator prin achiziţionarea minutelor corespunzătoare furnizării Serviciului de către ofertant, asa cum se precizeaza in Site. Minutele neconsumate după contactarea unui ofertant (consultant) pot fi utilizate pentru a contracta Serviciile altui ofertant, dacă valoarea rămasă a minutelor acoperă preţul ofertantului. Interfaţa tehnică a Site-ului va înregistra minutele cumpărate, minutele consumate şi cele rămase în contul Utilizatorului înregistrat.

24. Plata minutelor aferente contractării Serviciilor se face prin sistemul special de plată care este oferit şi securizat de către un furnizor specializat în servicii de intermediere a plăţilor. Interfaţa de efectuare a plăţilor aparţine furnizorului specializat în servicii de intermediere a plăţilor şi este integrată în Site.

25. WebAdviser.ro are un contract cu furnizorul specializat în servicii de intermediere a plăţilor pentru efectuarea plăţilor aferente Serviciilor, însă nu răspunde pentru nici un fel de erori în validarea plăţilor efectuate de Utilizator prin sistemul pus la dispoziţie de către furnizorul specializat în servicii de intermediere a plăţilor.

26. Actualizarea creditului dupa achizitionarea acestuia se va face in timp real, creditul neconsumat va ramane valabil in contul clientului pe toata perioada functionarii site-ului www.webadviser.ro si atata timp cat clientul isi mentine contul activ.

DREPTUL DE RETURNARE.

27. Potrivit prevederilor legale în vigoare, „consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumparare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, in cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului – de la data achizitionarii serviciului”. Contravaloarea serviciilor se efectueaza prin transfer bancar si timpii efectivi de procesare tin de bancile emitente si pot dura pana la 30 de zile, solicitarea se va trimite la adresa de email: office@webadviser.ro.

ÎNREGISTRAREA, CONTUL DE UTILIZATOR, PAROLA ŞI SECURITATEA

28. În cazul în care interfaţa tehnică prin care se contractează Serviciile vă solicită să creaţi un cont vi se va cere să finalizaţi procesul de înregistrare prin furnizarea unor informaţii şi înregistrarea unui nume de utilizator, o parolă şi/sau alte informaţii pentru utilizarea interfeţei tehnice şi contractarea Serviciilor. Utilizatorul este responsabil pentru realitatea informaţiilor furnizate la înregistrare, precum şi pentru păstrarea confidenţialităţii numelui de utilizator şi a parolei şi, de asemenea, pentru toate activităţile care au loc în contul său. Utilizatorul este de acord să notifice imediat cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sau a contului sau orice altă încălcare a securităţii. În nici un caz SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro, sau orice firme asociate cu WebAdviser.ro nu vor fi răspunzătoare pentru orice pierderi directe sau indirecte aferente şi pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dv. a numelui de Utilizator şi/sau a parolei. Este interzisă utilizarea contului altei persoane, în orice moment, fără permisiunea expresă a titularului de cont.

29. Înregistrarea Utilizatorului în vederea contractării Serviciilor poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informaţiile necesare solicitate, precum şi atunci când Utilizatorul are o situaţie care generează un conflict de interese incompatibil cu Serviciile, cu securitatea Site-ului sau cu activitatea SC Web Adviser Boutique SRL-D şi/sau a oricărei entităţi asociate cu aceasta.

30. SC Web Adviser Boutique SRL-D şi, respectiv, WebAdviser.ro sau orice entitate asociată nu are nici o obligaţie de a monitoriza Serviciile propriu-zise, exceptând calcularea timpului disponibil pentru furnizarea Serviciilor, dar are dreptul de a revizui datele, informaţiile şi materialele postate în Site prin orice mijloc de comunicare şi de a îndepărta, discreţionar, orice fel de materiale sau date care încalcă condiţiile de acces şi utilizare ale Site-ului sau care este, în opiniaWebAdviser.ro, inacceptabil.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

31. Înregistrarea unui utilizator în vederea contractării legale a Serviciilor presupune furnizarea unor informaţii de bază privind persoana Utilizatorului. WebAdviser.ro va menţine confidenţialitatea datelor transmise de aceştia pentru înregistrare şi nu le va face publice.

32. În cazul în care vor fi furnizate date personale de către Utilizatori, WebAdviser.ro se obligă să păstreze confidenţialitatea respectivelor date colectate prin intermediul Site-ului, iar Utilizatorul este de acord în mod explicit ca datele furnizate să fie prelucrate de cătreWebAdviser.ro.

LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI

33. WebAdviser. ro poate include legături (link-uri) către Site-uri ale unor terţe părţi care sunt controlate şi întreţinute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte Site-uri nu este o aprobare a acestora şi declaraţi că sunteţi de acord că SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectiv WebAdviser.ro şi oricare dintre firmele asociate cu WebAdviser.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu va fi ţinut răspunzător pentru conţinutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

DECLINAREA ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

34. Utilizarea Site-ului se face în condiţiile prezente şi "CA ATARE", respectiv "AŞA CUM ESTE DISPONIBIL", fără nicio reprezentare sau aprobare şi fără vreo garanţie, fie ea expresă sau implicită, exceptând reprezentările referitoare la plăţi făcute de Utilizator prin intermediul Site-ului.

35. SC Web Adviser Boutique SRL-D, respectivWebAdviser.ro şi entităţile asociate cuWebAdviser.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă şi pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la pierderea afacerii sau oportunităţii, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel, afectarea stării de sănătate) decurgând din sau în legătură cu utilizarea Site-ului/Serviciilor.

36. SC Web Adviser Boutique SRL-D nu declară şi nu oferă nici o garanţie că Site-ul/Serviciile vor răspunde aşteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit sau că vor îndeplini anumite cerinţe şi nici că funcţionalitatea Site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că Site-ul, Serviciile sau serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruşi informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacţionează direct sau indirect.

37. SC Web Adviser Boutique SRL-D şi/sau entităţile asociate cuWebAdviser.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, nu vor fi responsabili în nici un fel pentru nici un fel de contractare de Servicii pe care o faceţi prin intermediul Site-ului.

38. SC Web Adviser Boutique SRL-D şi/sau entităţile asociate cuWebAdviser.ro îşi rezervă dreptul de a vă refuza oricând utilizarea Serviciilor şi de a nu răspunde pentru utilizarea neautorizată/frauduloasă a conturilor Utilizatorilor. În cazul în care Utilizatorul a plătit către WebAdviser.ro o sumă pentru accesarea anumitor Servicii, iar interfaţa tehnică nu este disponibilă într-un interval de 5 (cinci) zile lucrătoare, WebAdviser.ro şi/sau entităţile asociate cu WebAdviser se obligă să restituie, la cererea scrisă a Utilizatorului, suma rămasă pentru folosirea Serviciilor, fără nici o altă cheltuială suplimentară şi fără a răspunde pentru nici un fel de pierderi, directe sau indirecte, care ar putea fi suportate de Utilizator din cauza indisponibilităţii interfeţei tehnice de acces sau din motive conexe. Restituirea sumei către Utilizator se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii cererii scrise a acestuia.

39. SC Web Adviser Boutique SRL-D şi/sau entităţile asociate cuWebAdviser.ro îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a elimina imagini sau texte postate în Site ori transmise prin mijloacele de comunicaţie de utilizare a Serviciilor.

DESPĂGUBIRI

40. Prin utilizarea Site-ului, respectiv a interfeţei tehnice de contractare a Serviciilor, precum şi prin contractarea Serviciilor, Utilizatorul îşi exprimă acordul să despăgubească şi să exonereze de răspundere SC Web Adviser Boutique SRL-D, WebAdviser.ro şi/sau firmele asociate cu WebAdviser.ro, inclusiv orice angajat, director sau administrator al lor, în legătură cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârşeşte, ca şi în legătură cu orice pretenţie sau cerere împotriva SC Web Adviser Boutique SRL-D, WebAdviser.ro sau a oricăror firme asociate cu WebAdviser.ro, inclusiv a angajaţilor, directorilor sau administratorilor acestora făcută de către o terţă parte şi care decurge din utilizarea neconformă de către Utilizator a Site-ului şi/sau din transmiterea oricărui element de conţinut transmis prin intermediul WebAdviser.ro, incluzând, fără limitare, toate cererile, acţiunile, procedurile, pierderile, daunele-interese, costurile, cheltuielile (inclusiv costurile rezonabile şi cheltuieli legale), oricum ar fi suferite sau suportate de către WebAdviser.ro sau de către firmele asociate cu Site-ul.

DREPTURI DE AUTOR, PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

41. Aceste condiţii de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor şi nu pot fi utilizate de alte persoane sau entităţi de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil şi scris al autorului.

42. SC Web Adviser Boutique SRL-D îşi păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conţinutul publicat/furnizat prin intermediul Site-ului (texte, imagini, secvenţe video sau audio etc.). Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu cacracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC Web Adviser Boutique SRL-D va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizeaza utilizatorul. Scopul colectarii datelor este: reclama, marketing si publicitate si servicii de comunicatii electronice. Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile puse la dispozitie de catre SC Web Adviser Boutique SRL-D. Informatiile furnizate sunt destinate utilizarii de catre SC Web Adviser Boutique SRL-D si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: partenerilor contractuali ai SC Web Adviser Boutique SRL-D si altor site-uri din acelasi grup cu SC Web Adviser Boutique SRL-D. Prin inscrierea pe site veti primi informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de catre SC Web Adviser Boutique SRL-D si partenerii sai contractuali. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Stergerea datelor personale ale ultilizatorului este urmata in mod automat de stergerea contului din sistem si de imposibilitatea de a aplica la serviciile si produsele oferite de catre SC Web Adviser Boutique SRL-D. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere pe email la adresa:office@webadviser.ro. Daca unele dintre datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

NULITĂŢI

43. Dacă oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanţă competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiţie) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor şi condiţiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii şi executorii. În cazul unei astfel de nulităţi, clauzele, termenii şi/sau condiţiile anulate vor fi înlocuiţi/înlocuite cu alţii/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii are efect juridic.

LEGEA APLICABILĂ & INSTANŢA DE JUDECATĂ

44. Acest Contract va fi guvernat de şi interpretat în conformitate cu legile din România, iar orice dispute sau litigii dintre părţi în legătură cu acesta vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucureşti, România.